Op deze pagina treft u een aantal projecten aan die eerder met subsidie van het GO Fonds zijn uitgevoerd. De volledige beschrijving van de verschillende projecten kunt u, indien aanwezig, ook downloaden.
Afbeelding pagina lopende projecten
Lopende projecten

2018-05 Pixel People

Plaats:
Land:
Eindhoven
Nederland
Infotainment programma in Strijp S te Eindhoven.
Met Pixel People ontwikkelen wij een ‘Experience’ waarin onzichtbare digitale informatiestromen zichtbaar en – waar mogelijk – tastbaar worden door ze te combineren met de fysieke vanzelfsprekendheden uit onze alledaagse wereld. Wij willen mensen bewust maken van gepaste en ongepaste, maar vooral onzichtbare informatiestromen en de mogelijke invloed hiervan op het individu en de maatschappij. Dit moet de doelgroep bewust maken en uiteindelijk actiever en vaardiger maken in het bewaken en op de juiste manier delen van hun identiteit – online en offline.

shader

2018-04 KNVI congres 2018

Plaats:
Land:
Amsterdam
Nederland


shader

2018-03 integreren bibliotheek catalogus in nieuwe website

Plaats:
Land:
Amsterdam
Meer zichtbaarheid bronnen bibliotheek in context gebracht met de andere afdelingen van de boekmanstichting; De Cultuurindex en het tijdschrift Boekman. Informatie in context gebracht, breed en verrijkend. Geeft Boekmanstichting een helder beeld van de organisatie en waar die voor staat.

shader

2018-02 VOGIN Fonds

Plaats:
Land:
Utrecht
Nederland
Het GO - fonds maakt de uitvoering van geselecteerde projekten uit het VOGIN Fonds mogelijk.
shader

2018-01 Open up: regionaal erfgoed digitaal beschikbaar via Wikimedia

Plaats:
Land:
Gelderland
Nederland
Korte omschrijving:
Bevindingen binnen het pilotproject tonen aan dat Wikimedia een zeer geschikt platform is voor regionale erfgoedinstellingen om hun collecties meer zichtbaar te maken omdat het flexibel is en instellingen op veel verschillende manieren en op eigen tempo kunnen deelnemen. In dit vervolgproject willen we de kennis, leermiddelen en online content die voortkomen uit het pilotproject 'Een Wikipedian in Residence in Gelderland' testen bij een nieuwe groep erfgoedinstellingen, historische verenigingen en erfgoedkoepelorganisaties. We maken gebruik van het momentum dat nu gecreëerd is voor Wikimedia door de resultaten van het eerste project verder uit te zetten en te bestendigen. Hierdoor komt meer regionaal erfgoed via Wikimedia ter beschikking voor een internationaal publiek.
Doelstelling:
De doelen van dit project zijn uit te splitsten in drie subdoelen: we willen de eerder opgedane kennis over Wikimedia verder verspreiden en bestendigen bij de erfgoedinstellingen, we willen het aantal instellingen dat collecties deelt via Wikimedia vergroten en we willen de regionale online content op Wikimedia vermeerderen en verbeteren. We gaan dit doen door het opzetten van een centraal toegankelijk kennisplatform, een online leermethode voor erfgoedinstellingen en het organiseren van workshops en trainingen. Hierdoor krijgen meer kleine en/of regionale erfgoedinstellingen, al dan niet via een koepelorganisatie, het gereedschap in handen om hun collecties via Wikimedia te delen en zo de zichtbaarheid ervan te vergroten. Als gevolg hiervan wordt het Gelderse erfgoed via Wikimedia nationaal- en internationaal beter zichtbaar. Door het vertalen van content krijgt het regionale erfgoed de kans om internationaal toegankelijk te zijn.
Projectresultaat:
De verwachte resultaten zijn opgedeeld aan de hand van de drie hoofdlijnen waarop het project zich richt: het bestendigen en verspreiden van opgedane kennis, het vergroten van het aantal instellingen dat collecties deelt via Wikimedia en het verbeteren en vermeerderen van de regionale online content op Wikimedia.
Looptijd project: februari 2018-februari 2019
Plaats uitvoering: Gelderland, meerdere erfgoedinstellingen (o.a. gemeentearchief Ede, erfgoedcentrum Rozet)

shader

2017-04 KNVI congres 2017

Plaats:
Land:
Nieuwegein
De Stichting GO Fonds verbindt zijn naam aan de plenaire slotsessie met Rik Maes en aan track 14 (Leren voor onvoorziene toekomsten).
shader

2017-03 Maagdenhuis2015.org

Plaats:
Land:
Amsterdam
Nederland
Doelstelling: Het produceren van een online archief op basis van de stadsarchief collectie die op een moderne manier de materialen van de maagdenhuisbezetting van 2015 ontsluit.
Projectresultaat: Een volledige toegankelijk online archief waarin gebruikers de materialen die de maagdenhuisbeztting produceerde op een aantrekkelijke manier kunnen raadplegen.
Looptijd project: November 2017 Januari 2018
Plaats uitvoering: Amsterdam

shader

2017-02 Bellingcat

Plaats:
Land:
London
United Kingdom
The home of online investigations.

We use open source information to break critical global stories. Let's fight for truth in a world of "alternative facts" and fake news.
Created by Eliot Higgins

Bellingcat brand sponsor level 1

shader

2017-01 Projecten met VOGIN

Plaats:
Land:
Utrecht
Nederland
Kunnen er instrumenten worden ontwikkeld waarmee relevante technologieën kunnen worden gesignaleerd? Kunnen we hulpmiddelen aanbieden zodat de samenleving beter inzicht krijgt in beschikbare informatie?
Een eerste fase dient om de haalbaarheid van deze voorstellen te onderzoeken (business case). Deze fase zal medegefinancierd worden door Vogin. Vervolgens is er een toets moment. De criteria zullen nader worden ontwikkeld.
shader

2016-09 Stichting OAPEN

Plaats:
Land:
Den Haag
Nederland
De stichting OAPEN richt zich op het internationaal ondersteunen en faciliteren van open access voor wetenschappelijke boeken. Het doel van het te subsidiëren project is om de dienstverlening van OAPEN op het gebied van open access voor wetenschappelijke boeken uit te breiden naar een nieuwe doelgroep: de universiteiten, meer specifiek de universiteitsbibliotheken (en in het verlengde hiervan de nationale bibliotheken).
Besloten is een onderdeel van het projekt (fase 1.2.1 : specificatie van de diensten) te sponsoren.
shader

2016-08 KNVI congres 2016

Plaats:
Land:
Utrecht
 KNVI congres 2016

De Stichting GO Fonds sponsort de Young Professionals Track.


shader

2016-07 Learning to read in a Digital Environment

Plaats:
Land:
Amsterdam
Nederland en Duitsland
Korte omschrijving:
Engels redigeren tekstboek & subject index
Doelstelling:
Het doel van dit project is om een tekstboek te produceren over het
optimaliseren van de verwerking van tekstuele informatie, met name ten behoeve van
het leren door kinderen en adolescenten. Er is een uitgever (Benjamins). De 
bijdrage is bedoeld voor het redigeren van het Engelse taalgebruik en het opstellen van
een subject index voor de hoofdstukken.
Projectresultaat:
Optimaliseren van de verwerking van tekstuele informatie, met name
ten behoeve van het leren door kinderen en adolescenten
Looptijd project:
Verwachte looptijd: september, 2016 - februari, 2017
Plaats uitvoering:
Er is contact met aantal potentiele editors in Nederland en
Duitsland
shader

2016-06 Project IXQ VOGIN

Plaats:
Land:
Utrecht
Uitwerken en zichtbaar maken van de gidsfunctie voor kenniswerkers en scholieren.
 
Doelstelling: Een gids zijn bij de professionalisering van kennis en kunde van kenniswerkers,   informatieprofessionals en scholieren (VO).
 
Projectresultaat: een vindbaar overzicht van opleidingen voor scholieren (VO) en een vindbaar overzicht van opleidingen die leiden tot vergroting van de professionaliteit van informatiegerelateerde werkzaamheden van de kenniswerker.

Gestart wordt nu met een portal voor de scholieren, die naar verwachting rond maart moet staan en volgens een Wikipedia achtige structuur moet gaan functioneren. Daarna willen we een dergelijke portal opzetten voor de kenniswerker (zoals een beleidsmedewerker, consultant, analist) die op zoek is naar aanvullende kennis om efficiënter met informatietaken om te kunnen gaan die in zijn dagelijkse werk zitten. Daarna een portal voor de informatieprofessional zelf. In deze volgorde.
We kiezen ook bewust voor 3 verschillende omgevingen. Omdat daar in en op verschillende taalniveaus wordt gecommuniceerd, een andere taal, ander bereik, ander perspectief.

shader

2016-05 Kenniscentrum Wiesje

Plaats:
Land:
Paramaribo
Suriname
Het doel van het kenniscentrum is de bewustwording en kennis over dementie in Suriname te vegroten. Veel mensen denken dat dementia een normaal gevolg is van veroudering en zijn er zich niet van bewust dat het een hersenziekte is. Ook is er inmiddels veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de beste manieren van omgaan met dementie, zowel in de thuissituatie als in instellingen.
Het overdragen van deze kennis aan ouderen in het algemeen, mensen met dementia en hun familie (mantelzorgers) en professionele verzorgenden is het belangrijkste doel van het kenniscentrum.
Daarnaast bevat het een bibliotheek met boeken en brochures en andere materialen.
shader

2016-04 Een leven lang leren door certificeren

Plaats:
Land:
Alkmaar
KEI-ip certificering is van mening dat voor nieuwe generaties informatieprofessionals certificering dé aangewezen manier zal zijn om aan te tonen over welke (toegevoegde) vakkennis zij beschikken en hoe actueel die is. De reguliere IM en IDM opleidingen op MBO en HBO niveau zijn nagenoeg verdwenen. Toch is “een leven lang leren” voor iedere beroepsgroep van levensbelang, zo ook voor de onze. Daarom gaan wij in 2016 een nauwe samenwerking aan met de private opleiders die zich nog wel duidelijk richten op de beroepsgroep van de informatieprofessional. Daarnaast zijn we ook in gesprek met een aantal vernieuwende HBO opleidingen. Gezamenlijk met hen richten wij één online-tool in voor Persoonlijke Educatie waarmee informatieprofessionals alle mogelijke opleidingsmogelijkheden op ons brede vakgebied overzichtelijk gepresenteerd krijgen. Hierin wordt ook het persoonlijk portfolio van kandidaten opgeslagen om hun aanvraag voor het KEI-ip certificaat te onderbouwen. Beoogd certificeringspartner Hobéon zal, op voordracht van de certificeringscommissie van KEI-ip, de certificaten uitreiken aan de kandidaten die daarmee aantonen dat zij hun vakkennis up-to-date houden.

shader

2016-03 Wikipedian in Residence

Plaats:
Land:
Gelderland
Het doel van dit project is een aantal kleine GLAM-instellingen uit Gelderland hun content te laten delen via één of meerdere Wikimedia-projecten en hen de kennis en middelen aan te reiken om dit op langere termijn zelfstandig te doen. Daaronder zijn in ieder geval een Gelderse archiefinstelling en een bibliotheek. Om dit doel te bereiken wordt een zogenaamde Wikipedian-in-Residence (WiR) aangesteld die gedurende 8 maanden steeds bij een andere deelnemende instelling resideert met als doel de medewerkers de kennis te geven zelfstandig met open data en Wikimedia te werken.

shader

2016-02 Sponsoring masteropleiding

Plaats:
Land:
Utrecht
Het bestuur heeft gemeend het initiatief van de KNVI tot het opzetten en ondersteunen van een masteropleiding Informatieprofessional in de Bibliotheek te moeten ondersteunen.
shader

2016-01 Sponsoring KNVI

Plaats:
Land:
Utrecht
Het stichtingsbestuur heeft al eerder gesproken over een mogelijke structurele subsidie aan de KNVI over meerdere jaren. Na enige discussie besluit het bestuur in principe (met ingang van 2016) gedurende drie jaar een structurele subsidie aan de KNVI toe te kennen.
shader

2015-04 FabLab documentaire

Plaats:
Land:
Leeuwarden
Nederland
Subsidie voor Bibliotheekservice Fryslân, het betreft de financiële ondersteuning van het vervolg van De Bibliotheek MAAKT het onzichtbare tastbaar in de vorm van een documentaire. Het resultaat zal een film van 30 minuten zijn waarin ervaringsdeskundigen op het terrein van bibliotheekvernieuwing en de makersbeweging aan het woord komen. In de documentaire zal extra nadruk worden gelegd op het informatie-aspect van BibliotheekFabLabs. Het verzamelen en ontsluiten van informatie is namelijk de gedeelde basis van Bibliotheken en de makersbeweging. Deze overeenkomst van waarden blijkt uit het groeiende aantal FabLabinitiatieven in internationale, maar zeker ook Nederlandse bibliotheken.
shader

2015-03 Jubileumnummer IP

Plaats:
Land:

Nederland
 Subsidie voor het uitbrengen van een Trend & Jubileumnummer Informatie Professional.
shader

2015-02 De Staat van Cultuur (Boekmanstichting)

Plaats:
Land:

 Het eerste doel met behulp van de bijdragen van de informatieprofessionals is:
Data verzamelen, ontsluiten, interpreteren én visueel presenteren voor de conferentie ‘Kaalslag of Cultuuromslag’ dat medio juni 2015 plaatsvindt.
Een belangrijk aspect van de conferentie is de presentatie van de tussentijdse geüpdatet versie van de Cultuurindex Nederland.
Via de Cultuurindex Nederland zal input worden geleverd aan de discussie. Bijvoorbeeld: hoeveel cultuurinstellingen hebben de grote ingreep in de bestaande culturele infrastructuur niet overleefd? Om welke type instellingen gaat het dan? Daarnaast is het de vraag wat de cijfers uit de Cultuurindex zeggen over de beschikbare overheidssubsidies en private financiële bijdragen, over de inkomensposities van kunstenaars, over de podiumkunstenproducties, over ondernemerschap, over de archieferfenissen (TIN, Omroeparchief), over werkgelegenheid (zie ook de creatieve industrie, als een van de topsectoren van de overheid) over publieksvraag en cultuuraanbod ( bijvoorbeeld van bibliotheken), ook in de regio?

Het tweede belangrijk doel die met behulp van de informatieprofessionals bereikt dient te worden, is het meewerken aan een volledig geüpdatet versie van de Cultuurindex Nederland (bestaande uit 80 indicatoren, 5 sectoren en 4 pijlers). De oplevering vindt in december 2015 plaats. Aan de informatieprofessionals wordt gevaagd mee te helpen alle data te verzamelen, te controleren, te ontsluiten en te interpreteren. Gekoppeld aan de oplevering van de index verschijnt het tijdschrift Boekman #105 De Staat van Cultuur II.

shader

2015-01 Onderzoeksvoorstel VOGIN.

Plaats:
Land:

 De paradox van het steeds belangrijker worden van (het) informatie (-vak) en de steeds mindere behoefte aan informatieprofessionals verdient serieuze aandacht.
shader

2014-07 IASL 2015

Plaats:
Land:
Maastricht
 Een jaarlijks (in 2015 van 28 juni tot 2 juli in Maastricht) congres voor bibliotheek en onderwijs. Voldoende innovatieve aspecten aanwezig. De organisatie heeft voorgesteld het thema Professional Development te koppelen aan de subsidie van het GO Fonds.
Korte omschrijving: de International Association of School Librarianship is een non-profit vereniging die jaarlijks een internationale conferentie organiseert. In 2015 vindt de conferentie plaats in Nederland. Dit is een unieke gebeurtenis. Professioneel onderwijsbibliotheekwerk is in Nederland onvoldoende ontwikkeld: er zijn geen opleidingen en scholen zijn niet verplicht een bibliotheek te ontwikkelen en te beheren. De conferentie richt zich op het delen van kennis en vaardigheden met als doel het ontwikkelen en verstevigen van het onderwijsbibliotheekwerk lokaal, nationaal en internationaal.
Doelstelling: Deskundigheidsbevordering onderwijsbibliothecarissen, versteviging onderwijsbibliotheekwerk in Nederland en daarbuiten, delen van kennis en ervaring, delen van internationaal onderzoek, netwerken
Projectresultaat: Bibliotheken in alle onderwijsvormen geleid door professionele onderwijsbibliothecarissen
Looptijd project: conferentie duurt 5 dagen; voorbereiding, incl. PR-campagne 10 maanden
Plaats uitvoering: Maastricht, MECC 28 juni - 3 juli 2015

shader

2014-06 Promotieonderzoek Jos van Helvoort

Plaats:
Land:

Onderdeel van promotie onderzoek.
Korte omschrijving: Vaststellen van de betrouwbaarheid en validiteit van de reeds ontwikkelde Scoringsrubriek voor Informatievaardigheden
Doelstelling: (Leveren van een bijdrage aan de) Ontwikkeling van de informatievaardigheden van studenten in het hoger onderwijs
Projectresultaat: Een instrument voor het beoordelen van informatievaardigheden in het hoger onderwijs dat heeft bewezen dat het werkt.
Looptijd project: november 2014-februari 2015
Plaats uitvoering: Universiteit van Amsterdam

Het onderzoek is uitgevoerd van 15 december tot 1 maart. Resultaten zijn inmiddels binnen en de eerste analyse ziet er hoopvol uit. Meer kan hierover nog niet worden gezegd omdat de resultaten ook nog niet met de volledige begeleidingscommissie zijn besproken.

shader

2014-05 DIME

Plaats:
Land:

 Het benodigde bedrag is via crowdfunding mede dankzij GO Fonds behaald. Op dit moment wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een bèta systeem.
Studenten van de opleiding Media Informatie en Communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam zijn bezig met een start-up van een fairtrade databroker. Dit bedrijf heet dime-data is me. Wij willen een eerlijke markt voor persoonsgegevens creëren, waar zowel de particulier als het bedrijfsleven profijt bij hebben. Niet alleen is ons ontzettend innovatief doordat wij de particulier daadwerkelijk geld betalen voor hun gegevens maar ook nog eens privacy-verantwoord, en een baanbrekend idee voor de Nederlandse informatieprofessionals.

shader

2014-04 KEI (CILIP)

Plaats:
Land:

 2014 - 04 KEI (CILIP) subsidie aanvraag betreft een vertaling uit het Engels van CILIP’s zelf evaluatie tool “Professional Knowledge and skills base”.
Vertaling uit het Engels is zeer wenselijk. Natuurlijk zijn de meeste vakgenoten de Engelse taal machtig, maar Engelse vaktermen zijn niet algemeen bekend. Wij willen dat het zelfevaluatie hulpmiddel dat de vertaling van de CILIP Professional Knowledge and Skills Base ( PKSB) gaat worden geen enkele twijfel oproept bij degenen die hem gaan invullen (de vakgenoten die zich willen laten certificeren). Daarom vinden wij het belangrijk dat er een Nederlandstalige versie van komt. Voorts zou het ook onlogisch zijn om een ingevuld PKSB portfolio van kandidaten te krijgen met Engelse omschrijvingen van de kennisgebieden waarbij de kandidaten hun Nederlandstalige persoonlijke toelichtingen schrijven. Wij willen ook voorkomen dat de assessoren straks bij de evaluatiegesprekken met kandidaten meningsverschillen krijgen over "wat er nu eigenlijk staat". Daarnaast is het zo dat wij een echt Nederlandse certificeringsregeling opzetten, weliswaar gebaseerd op het voorbeeld van CILIP, maar toegespitst op ons eigen land en Vlaanderen.
Het draagvlak van KEI is groot. De initiatiefgroep bestaande uit ondergetekende, Kees de Bondt, Frank Hendriks en Jolieke Schroot is al zo'n zes jaar bezig om draagvlak te creëren voor de KEI-ip certificeringsregeling. Stakeholders zijn: CILIP, KNVI en NVBA. Via het vakblad IP en de NEDbib lijst wordt geregeld gecommuniceerd over de voortgang van ons initiatief. Op het KNVI jaarcongres en op het KBenP Event zijn altijd veel belangstellenden bij de KEI-ip activiteiten te vinden.

shader

2014-03 KNVI Project “Blijf in Beweging”

Plaats:
Land:

 Korte omschrijving: Financiële ondersteuning van ontplooiingswensen bij de IP-er, die zonder bijdrage niet gerealiseerd kunnen worden.
Doelstelling: Stimuleren dat de IP-er zijn talenten continue blijft ontwikkelen, om zo de innovatiekracht in de branche te (her)ontdekken
Projectresultaat: Toenemende innovatie in de beroepsgroep, die ook met anderen gedeeld wordt
Looptijd project: afhankelijk van ingediende wensen

Winnares heeft Plan van aanpak ingediend dat nu wordt uitgevoerd. Looptijd tot juni 2015.
Er wordt door KNVI gewerkt aan een bredere bekendheid van dit project.

shader

2014-02 KNVI

Plaats:
Land:

 Besloten is een structurele bijdrage gedurende een aantal jaren aan de KNVI toe te kennen. Over de vorm, inhoud en eventuele tegenprestatie van de KNVI wordt overleg gepleegd met de KNVI.
shader

2014-01 Prissma studiereis

Plaats:
Land:
New York
Verenigde Staten
 Prissma studiereis New York de door GO Fonds gesponsorde onderdelen (Coaching van de deelnemers en Diner) waren eclatant succes. Terugkoppeling via een “Glossy” van de reis volgt.
Een belangrijk en bepalend onderdeel van onze studiereis is de betrokkenheid van een coach. Deze coach (Rokus Lopik) zal gedurende de hele reis met ons meelopen en de deelnemers coachen tijdens de studiereis. De studiereis heeft als thema 'The Next Step'. We hebben bedrijfsbezoeken gepland en ontmoeten mensen die ons inspireren en stimuleren om als informatie professional buiten de gebaande wegen te treden, om ons werk spannend te houden en op zoek te gaan naar persoonlijke werkgerelateerde uitdagingen. Dit alles wordt begeleidt door de coach.

shader

2013-02 Sponsoring Talent Plaza

Plaats:
Land:
KNVI jaarcongres
 Talent Plaza, een plein waar men zich breed kan oriënteren op het ontwikkelen van zijn of haar talenten.
shader

2013-01 Prissma Pitch

Plaats:
Land:

 Stichting GO-fonds neemt deel aan de Prissma Pitch, hier gaan Prissma en StGO op zoek naar het beste innovatieve idee voor de media- en informatiewereld. Voor de Pitch dit jaar zijn 20 ideeën ontvangen, waaruit twee winaars zijn geselecteerd: de winnaar van de hoofdprijs (door een vakjury) en een publieksprijs. De oproep voor ideeën is – naast de nieuwsbrief voor de ca. 500 Prissma leden - verspreid radio en via sociale media, zoals Linkedin (groepen), Facebook en Twitter.
shader

2012-03 Innoveren in de informatiesector

Plaats:
Land:
Voorthuizen
Nederland
Project 2012-03.
Erwin la Roi en Daphne Depassé

Vanuit de liefde voor het vak is het onze grote ambitie om ervoor te zorgen dat het vakgebied zich blijft ontwikkelen en wordt gezien als belangrijk, zo niet noodzakelijk, voor organisaties. Om dit te bereiken zullen we onszelf steeds weer opnieuw moeten heruitvinden en ons blijven aanpassen aan alle snelle veranderingen in de wereld. En daarvoor is innovatie nodig. In de opleidingen wordt hier echter niet/nauwelijks aandacht aan besteed. We leren niet hoe we kunnen innoveren, laat staan ondernemend gedrag vertonen. Vandaar deze projectaanvraag. Daphne heeft voor haar meesterproef bij de Executive Master of Information Management (Universiteit van Amsterdam) onderzoek gedaan naar leerervaringen om deze innovatie vorm te geven. De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden gebruikt voor het ontwikkelen van het programma, waardoor er binnen een korte tijd een gedegen en goed doordacht programma kan worden gerealiseerd. Een programma om te leren innoveren. Met als doel: stimulatie van innovatie in de informatiesector.


shader

2012-02 NVB congres

Plaats:
Land:
Utrecht
Nederland
Project 2012-02. 
NVB congres.
Het bestuur heeft besloten het jubileum congres van de NVB te sponsoren voor een bedrag van € 7000.
shader

2012-01 Bobcatsss2012 conference

Plaats:
Land:
Amsterdam
Nederland
Project 2012-01.
Bobcatsss 2012 Conference.
Het fondslogo wordt opgenomen op de website en in het programmaboekje, de folder wordt bijgesloten in de congrestas en op de displaytafel neergelegd .
Hiervoor stelt het bestuur een bedrag van € 2500 aan de congresorganisatie (NVB) beschikbaar.

BOBCATSSS is an annual conference series that is traditionally organised by students from European universities. At its 20th anniversary in January 2012, BOBCATSSS will be organised by students from three universities of applied sciences, namely Hogeschool van Amsterdam (NL), Hanze University of Applied Sciences Groningen (NL), and Stuttgart Media University (GER).


shader

2011-02 NVB congres

Plaats:
Land:
Ede
Nederland
Project 2011-02.
NVB congres.
Het bestuur besluit  een folder (Nederlands en Engels) te laten insteken in het programmaboek van het congres. Hiervoor stelt het bestuur een bedrag van € 1000 aan de congresorganisatie (NVB) beschikbaar.
shader

2011-01 Nepal Conference

Plaats:
Land:
Kathmandu
Nepal
Project 2011-01.
Nepal Conference : 
Improving research communication: Understanding and integrating the latest information sharing and collaboration tools.

The Nepal Conference will be organised by two global and one regional institute. The global institutes are the Nordic Institute of Asian Studies (NIAS) in Denmark and the International Institute of Social Studies of the Erasmus University (ISS) in the Netherlands. These two institutes have a long track-record of extensive collaborations on issues regarding information management in the field of development aid. In addition to this collaboration, we are partnering with the International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) as regional partner.

This collaboration is important for the success of the Nepal Conference, because through this collaboration it tries to target an audience of people working in:
a. research institutes,
b. universities and
c. non-profit organisations.

Het bestuur van de Stichting GO Fonds besluit een bedrag van maximaal € 10.000 ter beschikking te stellen om deze conferentie mogelijk te maken.
shader

2010-02 Certificering Patent Information Analysts

Plaats:
Land:
Weesp
Nederland
Project 2010-02.
Werkgemeenschap Octrooi-informatie Nederland.
Internationale contacten tussen de WON ( Werkgemeenschap Octrooi-informatie Nederland) en zusterverenigingen binnen Europa hebben aangetoond dat er grote behoefte is aan internationale certificering en examinering van Patent Information Analysts.
Hierbij wordt gedacht aan een examinering op hoger nivo, gericht op de Patent Information Analyst die zelfstandig alle aspecten van het vak kan uitvoeren. Het is de intentie dat kandidaten na het slagen voor een centraal examen, een certificaat ontvangen.
De CEPIUG (European Confederation of Patent Information User Groups) en de PDG (Patent Documentation Group) hebben hierbij met behulp van de nationale ‘user groups’ de handen ineen geslagen om dit idee te realiseren. De WON speelt, mede vanwege de ervaring met de basis opleiding, een belangrijke rol in dit initiatief.
Inmiddels is er een raamwerk-overeenkomst tussen de CEPIUG en de PDG, en een overzicht met de vereisten waaraan een gecertificeerd Patent Information Analyst zou moeten voldoen.
Het bestuur van de Stichting GO Fonds besluit een bedrag van maximaal € 25.000 ter beschikking te stellen.

shader

2010-01 Ontwikkeling Nieuwe Opleidingen

Plaats:
Land:
Voorburg
Nederland
Project 2010-01.
GO - opleidingen.
GO - opleidingen, onderdeel van KB&P, heeft een subsidie aanvraag ingediend voor de ontwikkeling van nieuwe, aanvullende opleidingen.
Hiervoor is door het bestuur van de Stichting GO Fonds een bedrag van maximaal € 40.000 ter beschikking gesteld.


strict xHTML & CSS