Op deze pagina treft u de projecten aan die eerder met subsidie van het GO Fonds zijn uitgevoerd. De volledige beschrijving van de verschillende projecten kunt u, indien aanwezig, ook downloaden.
Afbeelding pagina lopende projecten
Lopende projecten

2021-01 Een gezicht voor de bewoners van het OMVH. 250 jaar gebouw de Wittenberg (1772- 2022)

Plaats:
Land:
Amsterdam
Nederland
In 1955 bracht de Evangelisch-Lutherse Gemeente de archieven van de diaconale instellingen van de gemeente over naar het Stadsarchief van de Gemeente Amsterdam. Hieronder zaten ook de archieven van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis (OMVH) die in gebouw Wittenberg gevestigd waren. In 2022 bestaat gebouw Wittenberg 250 jaar. Naar aanleiding hiervan wil het museum de archieven van het OMVH laten bewerken om op die manier de tot nu toe bewaarde archieven in hun geheel toegankelijk te maken voor het publiek. Nieuwe bewoners van het OMVH moesten bij aankomst alle persoonlijke papieren inleveren, zoals het doopsbewijs en trouwboekjes.
Van elke bewoner werd een dossier opgemaakt, waar deze documenten in werden bewaard en bewaard zijn gebleven. Het archief is van behapbare omvang, maar is inhoudelijk erg rijk en gevarieerd. Het bijzondere aan dit archief is dat het een beeld geeft van normale mensen, en niet alleen van de kapitaalkrachtigen. De archieven worden gedigitaliseerd, en met behulp van vrijwilligers worden de digitale archiefstukken beschreven/getranscribeerd waardoor we willen bijdragen aan community building. Hier wordt een lijst met interessante personen uit gefilterd van wie het levensverhaal wordt uitgelicht, die uiteindelijk een plek krijgen op de nieuw te maken website. Deze website wordt door een kundige websitebouwer gemaakt, en zal gebruiksvriendelijk zijn met een handleiding voor het zoeken in archiefstukken. We willen mensen door middel van deze website aanmoedigen om zelf ook informatie aan te leveren.

shader

2020-12 Datagestuurd ontdekken

Plaats:
Land:
Leiden
Nederland
 De fotocollectie Nederlands-Indië en Indonesië van het Nationaal Museum van Wereldculturen (hierna te noemen NMVW) omvat meer dan 470.000 foto’s. Deze collectie vormt een getuigenis van onze gedeelde koloniale geschiedenis maar is uiterst summier ontsloten en daardoor beperkt toegankelijk. We hebben een aanzienlijke achterban, in zowel Nederland als Indonesië, die geïnteresseerd is in het gedeelde erfgoed; tentoonstellingen rondom Indonesië worden zeer goed bezocht, en regelmatig krijgen we vragen, aanvullingen, en opmerkingen over de fotocollectie. Met het project Datagestuurd Ontdekken ontwikkelen we een platform waarop vrijwilligers deze fotocollectie helpen ontsluiten. De keuze om juist met deze collectie aan de slag te gaan ligt voor de hand: zowel de maatschappelijke aandacht voor ons koloniale verleden als het huidige niveau van ontsluiting en metadatering dragen bij tot urgentie.

shader

2020-11 Leergang 'Programmeren in de Bibliotheek'

Plaats:
Land:
Deventer
Nederland
In gezamenlijkheid tussen Rijnbrink en LUX is in 2019 en 2020 gewerkt aan de ontwikkeling en eerste uitvoering van een Leergang Programmeren in de Bibliotheek. Aanleiding was de in veel organisaties terugkomende roep om ondersteuning voor lokale programmamakers.
Constatering was dat programmeurs zich vaak ‘eenzaam’ voelen en ‘zoeken naar handvaten’ voor hun werk. Een brede waaier van ondersteuningsvragen kwam op tafel. Soms fundamenteel, soms praktisch maar altijd gericht op kwesties rondom het lokaal vormgeven van programmering. Onderliggende kwestie is dat bibliotheken willen aansluiten op de vragen die in de lokale gemeenschap spelen.
Ondersteuning bieden via informatiedeling, kennisuitwisseling en toegang bieden tot essentiële maatschappelijke kwesties. Dat vraagt om goede programmamakers die slim en met passend instrumentarium (fysiek, digitaal, blended) bij de gemeenschap kunnen aansluiten. Juist die groep van programmamakers worden via de Leergang verder op weg geholpen. Via een intensief programma van 10 dagen komen verschillende werkvormen, sprekers en inspiratoren langs. Deelnemers doen nieuwe vaardigheden, inzichten en concrete ideeën op, die ze vervolgens lokaal kunnen toepassen.

shader

2020-10 Gedeelde geschiedenis 'on wiki'

Plaats:
Land:
Utrecht
Nederland
 "Gedeelde geschiedenis: ‘on wiki’" is een training voor deze tijd: geheel virtueel, en dus Corona-proof en koninkrijksbreed en gericht op het verbreden van het perspectief op de gedeelde koloniale geschiedenis. Gespecialiseerde, lokale en regionale archieven en bibliotheken in Caribisch Nederland en Suriname, maar ook in Europees Nederland, beschikken over bijzonder materiaal dat het mogelijk maakt om in te zoomen op onderbelichte aspecten van de gedeelde geschiedenis, en het perspectief te verbreden. In "Gedeelde geschiedenis: ‘on wiki’" gaan wij medewerkers van deze instellingen de instrumenten bieden om hun kennis en collecties via de Wikimedia-projecten beschikbaar te maken voor een wereldwijd publiek.

shader

2020-09 Makers over de vloer

Plaats:
Land:
Hilversum
Nederland
 Makers over de vloer is een initiatief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (Beeld en Geluid). Het project vindt plaats tijdens Dutch Media Week 6-11 oktober *). In het project gaan drie creatieve makers uit diverse disciplines in een open werkplaats aan de slag met het omvangrijke archief van Beeld en Geluid. Zij scheppen alledrie in één week een nieuw werk uit het rijke diverse materiaal van het archief. Zij worden daarin vakkundig begeleid door specialisten van Beeld en Geluid op het gebied van de collectie, auteursrecht en de mediahistorie. Tevens worden bezoekers van het festival uitgenodigd om op een interactieve manier het werkproces te volgen. Op een laagdrempelige manier worden ook zij uitgedaagd om de waarde van het archief te verkennen, en iets nieuws te maken van historisch materiaal. Het project is opgezet om twee redenen; het zichtbaarder en toegankelijker maken van onze rijke collectie audiovisueel erfgoed én het steunen en begeleiden van makers die dit erfgoed (her)gebruiken. Met dit project kunnen wij geïnteresseerd publiek laten zien wat de waarde is van historisch archiefmateriaal, en hoe hedendaagse betekenissen ontstaan door nieuwe creatieve context aan het archiefmateriaal te geven. Met een bijdrage van het GO Fonds zouden we in staat zijn om Makers over de vloer te realiseren op een wijze die de impact van het project gaat vergroten. Want met uw bijdrage kunnen wij het programma uitbouwen naar een week durend programma aansluitend op de thema’s van Dutch Media Week. De kunstenaars krijgen een passend honorarium voor de extra werkdagen. We hebben de mogelijkheid om de workshops optimaal te faciliteren. En we kunnen groter bereik genereren onder andere door het programma vast te leggen voor online gebruik en voor een grote bereik. *) Dutch Media Week is een jaarlijks festival dat Beeld en Geluid organiseert in samenwerking met diverse externe mediapartijen en de Gemeente Hilversum. Het mediafestival verrast, inspireert en toont de impact die media hebben op ons leven. In een bruisende festival setting ontmoeten professionals uit de creatieve (media)industrie, jong talent, het algemene publiek, scholieren en studenten elkaar om te netwerken, om showcases te presenteren, inspiratie op te doen of gewoon voor de fun. Dutch Media Week brengt mensen samen die media omarmen en dat gebeurt natuurlijk in dé mediastad van Nederland, Hilversum. In 2019 bezochten 50k bezoekers het festival. De editie van 2020 krijgt vanwege corona een hybride karakter: coronaproof evenementen onsite in combinatie met online events rond kennisoverdracht en ontmoeting.
Doelstelling: Makers over de vloer maakt de collectie van het instituut zichtbaarder en toegankelijker voor zowel creatieve makers als voor het algemeen publiek. Bovendien stimuleert het project bij makers een creatieve innovatieve manier van werken met archiefmateriaal, wat bij hen (en Beeld en Geluid) nieuwe inzichten oplevert op het gebied van (her)gebruik van grote hoeveelheden gedigitaliseerd of zogeheten born digital erfgoed - materiaal waarop veelal auteursrechten berusten. Ook het algemeen publiek doet inzichten op over de (on)mogelijkheden die het gebruik van archiefmateriaal. Tenslotte draagt het project bij aan mediawijsheid van bezoekers. Zij worden bewust van het gegeven dat media natuurlijk altijd een “construct” zijn en zo leren zij over de maakbaarheid van media.
Projectresultaat: Met het project beogen we verschillende soorten resultaten te bereiken: drie nieuwe mediaproducten van professionele makers, nieuw inzicht over creatief hergebruik van archiefmateriaal bij makers, bezoekers en Beeld en Geluid zelf. Totaal max 500 bezoekers in de werkplaats, 45 deelnemers aan de workshops en max 150 deelnemers aan online workshops.
Looptijd project: juli 2020 - medio oktober 2020

shader

2020-08 Smart Humanity TV

Plaats:
Land:
Amsterdam
Nederland
 Een nieuwe invulling van Smart Humanity door het KNVI bestuur. Noodgedwongen door de COVID-19 pandemie die de wereld anno 2020 teistert.
shader

2020-07 Duurzaam opschalen Podcastbende

Plaats:
Land:
Geldrop
Nederland
Korte omschrijving: Bibliotheek Dommeldal heeft vorig jaar de workshopreeks Podcastbende ontwikkeld. In deze workshop leren kinderen zelf een podcast te maken. Kinderen vergroten hiermee hun taalvaardigheid en digitale geletterdheid. De Podcastbende is met veel enthousiasme ontvangen bij ouders en kinderen. Andere Bibliotheken tonen nu interesse omdat de Podcastbende aansluit bij hun beleidsspeerpunten kennis en informatie, leren en ontwikkelen, jeugd en digitale transformatie.
Podcastbende past naadloos in Bibliotheekconcepten zoals Techlab en de Bibliotheek op school. Graag wil Bibliotheek Dommel een volgende stap zetten en meer kinderen bereiken in haar eigen werkgebied. Ook willen we andere Bibliotheken helpen om Podcastbendes op te zetten. Er is een financiële impuls nodig om dit voor elkaar te krijgen. Bibliotheek Dommeldal vindt het belangrijk dat Bibliotheken de ontwikkelde competenties en het aangeschafte materiaal duurzaam inzetten. We dagen Bibliotheken uit om hiervoor een plan te maken.
Doelstelling:
• Innovatie bevorderen in Techlabs en de Bibliotheek op school
• Professionaliseren van mediacoaches, technauten en leesconsulenten
• Talenten en competenties ontwikkelen bij medewerkers en indirect ook bij kinderen: digitale geletterdheid,  creativiteit, spreekvaardigheid, luistervaardigheid, lef, samenwerking, organiseren.
• Duurzaamheid vergroten door de langdurige en veelvuldige inzet van apparatuur en ontwikkelde competenties.
• Verbindingen en samenwerking tussen verschillende Bibliotheken versterken.
Projectresultaat:
1. Het aanbod van techlabs in 8 verschillende Bibliotheken is verrijkt met de Podcastbende
2. De technauten hebben een coaching on the job traject gevolgd (waarbij in totaal 120 kinderen betrokken zijn).
3. Per Bibliotheek wordt een plan opgeleverd om de apparatuur en de ontwikkelde competenties duurzaam in te zetten in de Bibliotheek voor diverse doelgroepen/doeleinden.

shader

2020-06 He, jij daar !

Plaats:
Land:
Amsterdam
Nederland
Korte omschrijving: “Hé, jij daar!” sessie duurt twee en half uur en is een Mensenbieb vóór en dóór jongeren met een Deep Democracy dialoogsessie na afloop. In De Mensenbieb lees je geen boeken, maar mensen… die je in het dagelijks leven niet snel spreekt. Klopt wat we denken over deze mensen wel met de werkelijkheid? De Mensenbieb brengt mensen met elkaar in contact om zo vooroordelen te onderzoeken en tegen te gaan. Mensenbieb is een publiek evenement dat plaatsvindt in bibliotheken op basis van vrije inschrijving. Probleem: jongeren komen daar na hun 17e erg weinig. En, na zo’n bijzonder gesprek is er géén mogelijkheid om met luisteraars onderling na te praten en te reflecteren
op de eigen vooroordelen. “Hé, jij daar!” is een besloten Mensenbieb sessie voor studenten en schoolgaande jeugd, met ook Levende Boeken van hún leeftijd (al dan niet op thema) met een dialoog
sessie na afloop. 
Doelstelling: Samen met jongeren van Denktank Diversiteit onze eigen versie van De Mensenbieb creëren en daar dit beproefd concept opvolgen met Deep Democracy dialoog sessies, begeleid door jongeren zelf. Met als uiteindelijke doel deze werkvorm vóór en dóór jongeren in te zetten tegen alle vormen van discriminatie.
Projectresultaat: Doorlopend trainingstraject voor jongeren om zelf "Hé, jij daar!" sessies te begeleiden
shader

2020-05 Bouw Digitaal Platform NL en WOI

Plaats:
Land:
Doorn
Nederland
Korte omschrijving: Bouw van een educatief Platform
Doelstelling: Museum Huis Doorn wil een digitale leeromgeving over de Eerste Wereldoorlog aanbieden, waarbij de relatie gelegd wordt tussen thema’s en objecten uit de tentoonstelling Tusschen Twee Vuren en het mondiale verhaal over de Eerste Wereldoorlog zoals dat op scholen gedoceerd wordt.
Projectresultaat: Digitaal educatief platform gaat fungeren als brandpunt waar onderwijs, museum en kenniscentrum elkaar ontmoeten om op innovatieve, digitale wijze vorm te geven aan de gemeenschappelijke doelstelling van kennisoverdracht over de Eerste Wereldoorlog.
shader

2020-04 Interactieve E-learning Digitaal Burgerschap

Plaats:
Land:
Amersfoort
Nederland
Korte omschrijving: Een interactieve e-learning website die kinderen leert over digitaal burgerschap met een fysieke eindtoets met stemkastjes die wordt afgenomen door de lees/mediaconsulent van de
bibliotheek.
Doelstelling: Verbeteren mediawijsheid en online veiligheid
Projectresultaat: Een interactieve website die kinderen leert over digitaal burgerschap.
shader

2020-03 Het verhalende archief

Plaats:
Land:
Amsterdam
Nederland
In het project "Het verhalende archief" wordt een interactief webplatform voor complexe content ontwikkeld. Dit modulaire platform kan bijvoorbeeld door onderzoeksjournalisten of wetenschappers voor de effectieve communicatie van ingewikkelde onderwerpen worden gebruikt.
Een voorbeeld voor inhoud uit de onderzoeksjournalistiek zijn 'de mondiale witwaspraktijken' (Panama Papers).
Een actueel voorbeeld voor complexe wetenschappelijke inhoud, die aan een brede doelgroep gecommuniceerd moet worden, is 'het coronavirus'. De complexiteit bestaat hierbij uit de volgende componenten: een breed geografisch bereik, veel hoofd- en subthema's, een brede internationale doelgroep en een langlopend tijdskader.
Projectresultaat: Een digitaal 'verhalend archief' in vorm van een webplatform. Deze casestudie wordt met echte, onderzoeksjournalistieke inhoud gevuld en online gezet.

De officiële Engelse naam van het project is: The Infinite Narrative
Zie projectbeschrijving op mijn website:
https://theworldasflatland.net/the-infinite-narrative/

Over het project heb ik inmiddels een essay gepubliceerd, die het beginpunt van mijn onderzoek beschrijft en het actuele verband met de COVID-19 pandemie.
Het artikel is verschenen in Nightingale, Journal of the Data Visualisation Society (US).
https://medium.com/nightingale/the-infinite-narrative-systematic-storytelling-for-complex-information-91377242193d
 

shader

2020-02 VOGIN-IP lezing

Plaats:
Land:
Amsterdam
Nederland
 19 maart 2020, Uitgesteld ivm corona - epidemie
shader

2020-01 Literaire Speeltuin

Plaats:
Land:
Helmond
Nederland
Projectbeschrijving
Korte omschrijving: Literaire Speeltuin wordt een uniek concept in Nederland waarbij een nieuwe
speeltuin wordt verbonden aan een openbare bibliotheek

Doelstelling: Ontmoeting, speelplezier, taalontwikkeling, literatuur, bibliotheekinnovatie

Projectresultaat: Een bruisende en openbare ontmoetinsplek in het centrum van de stad

Looptijd project: 1 juni 2020 start aanleg en maart 2021 opening

Plaats uitvoering: Burgemeester Geukerspark, gelegen naast de bibliotheek Watermolenwal in
Helmond
shader

2019-18 DIV-2 opleiding en train de trainers traject

Plaats:
Land:
Paramaribo
Suriname
Bevordering van de professionele ontwikkeling van de medewerkers informatiebeheer / DIV bij de ministeries van Suriname door middel van het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van de DIV2 opleiding (28 lesdagen) in een train de trainer concept.
Het doel is de documentaire informatievoorziening van Suriname op een hoger peil te brengen met een vervolgopleiding op de al bestaande DIV1 opleiding, die in een eerder stadium in samenwerking met de stichting SOD en daarna de GO opleidingen werd opgezet.
Het Nationaal Archief Suriname zal op structurele wijze (jaarlijks) de DIV2 opleiding kunnen aanbieden.
shader

2019-17 Support ECIL 2022

Plaats:
Land:
Den Haag
Nederland
The Hague University of Applied Sciences has been asked to organize the conference ECIL (European Conference on Information Literacy) in 2022. ECIL is a four day lasting European conference where researchers, information professionals, media specialists, educators and policy makers on information management meet together to exchange knowledge and experiences with media and information literacy, and to discuss developments, theories, best practices etcetera (http://ilconf.org/). The conference is organized since 2013 on a yearly base and from 2018 each two years. Next ECIL will be hold in Bamberg (Germany) and on that conference will be announced that the conference in September or October 2022 will be hosted in the city of The Hague.
shader

2019-16 Landelijke paleografiewedstrijd

Plaats:
Land:
Utrecht
Nederland
Korte omschrijving:
Landelijke paleografiewedstrijd op 14 maart, met online kwalificatieronde op www.watstaatdaer.nl
Doelstelling:
De bedoeling is de voorronde op 23 januari 2020 (Dag van het Handschrift) te starten op www.watstaatdaer.nl. Aan de website zal een nieuwe innovatieve module worden toegevoegd voor het realiseren van de online kwalificatieronde Voor de finale op 14 maart in Het Utrechts Archief nodigen we de 50 deelnemers met de hoogste score uit.
Projectresultaat:
Grotere bekendheid van de paleografie in NL. Als deze paleografiewedstrijd een succes blijkt, zijn er plannen om dit voortaan tweejaarlijks met de Belgische collega's samen te organiseren. Zij organiseerden in 2018 een zeer geslaagde landelijke paleografiewedstrijd in Brugge.

shader

2019-15 Spaces-Run-Archive

Plaats:
Land:
Amsterdam
Nederland
Korte omschrijving:
Archivaris Nell Donkers benaderde ontwerper Bert Kramer met de vraag of het gehele, fysieke archief van kunstcentrum De Appel in Amsterdam mobiel gemaakt kan worden. De Appel huist tijdelijk in broedplaats Lely waar ruimte flexibel en creatief moet worden gebruikt. Het mobiele archief zou flexibel en pro-actief binnen het gebouw kunnen bewegen. Daarnaast gaat het archief een nomadisch bestaan leiden en andere archieven ‘ontmoeten’. Deze kunnen cultureel zijn, maar ook zaden bevatten, films, of ander materieel erfgoed.
Doelstelling:
Er worden door de verplaatsing van het archief en de dialoog met andere archieven heel andere mensen bereikt en verschillende soorten kennis en verhalen uitgewisseld. De opdracht is niet alleen interessant vanuit inhoudelijke vragen over archivering, zoals de status van het fysiek archief in een digitaal tijdperk, maar ook ontwerptechnisch: hoe maak je iets wat in wezen statisch is nomadisch en toegankelijk?
Projectresultaat:
Mobiel archief Spaces-Run-Archive

shader

2019-14 Lustrum GO opleidingen (70 jaar)

Plaats:
Land:
Voorburg
Nederland
Korte omschrijving:
Organiseren van van diverse activiteiten in het kader van het 70-jarig lustrum: 7 masterclasses op het vakgebied; (minimaal) 70 (korte) interviews met interessante) mensen uit het vakgebied; Tedx over Informatiedienstverlening
Doelstelling:
Het positief in de aandacht brengen van het vak Informatiedienstverlening (en GO opleidingen)
Projectresultaat:
Bredere/positievere bekendheid van het vakgebied en de mensen die erin werkzaam zijn

shader

2019-13 GeschiedenIS

Plaats:
Land:
Amsterdam
Nederland
 Doelstelling:
Aan (aankomende) historici en niet-historici laten zien hoe belangrijk en veelzijdig geschiedenis is. - Tijdens de excursies krijgen we vijf keer een kijkje in de keuken bij een historicus, die op een plek werkt waar meer jonge historici actief zijn. Hiermee laten we zien welke bijdragen jonge historici leveren aan de samenleving en waarom zij van toegevoegde waarde zijn. Dit zijn niet de plekken die voor de hand liggen, maar vooral werkvelden die grenzen aan of helemaal buiten (verwachte) werkveld van geschiedenis liggen. Gezamenlijk geven de evenementen een beeld van de veelzijdigheid en het belang van historici. De excursie laat niet alleen maar het succesverhaal van de historicus zien. Het is minstens zo interessant om te horen welke weg iemand heeft afgelegd om te komen waar zij/hij nu is. Om de sessies zo interessant mogelijk te maken voor (jonge) historici bepaalt het publiek zelf op basis van een online peiling waar de excursies naartoe gaan.

Jonge Historici promoten en daarmee de beeldvorming rondom de stereotype historicus te ontkrachten.

Scholieren, studenten en recent afgestudeerden praktische handvatten geven hoe ze hun droombaan kunnen vinden.

shader

2019-12 Amsterdam Informatie Netwerk

Plaats:
Land:
Amsterdam
Nederland
Sponsoring Kerstdiner AIN.
Het Amsterdam Informatie Netwerk (AIN) bestaat uit een groep informatie-professionals, die wonen of werken in en rondom Amsterdam. Elkaar op een informele manier op de hoogte houden van ideeën, ervaringen en ontwikkelingen omtrent het vakgebied, is het doel van AIN.
shader

2019-11 Bibliotheekschool

Plaats:
Land:
Paramaribo
Suriname
Korte omschrijving:
Personen opleiden tot bibliotheek-technisch kader op strategisch, tactisch en operationeel niveau voor de functies in de verschillende bibliotheken.
Doelstelling:
Zorg dragen voor continuïteit van bibliotheekkader in het bijzonder bibliotheekmanagement door opleiden van kader voor de bibliotheken in Suriname
Projectresultaat:
De alumni zijn in staat te functioneren (werkzaamheden te verrichten) in bibliotheken op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

shader

2019-10 Dia di Informacion

Plaats:
Land:
Oranjestad
Aruba
Organisatie van een Informatie Dag met betrekking tot de rol, uitdagingen en invloed die de digitalisering heeft op het culturele erfgoed van Aruba.

shader

2019-09 Is biodiversiteitsverlies een ramp?

Plaats:
Land:
Amsterdam
Nederland
Korte omschrijving: Op een frisse en toegankelijke manier probeer ik, als volksfilosoof en hoogleraar
publiek begrip van wetenschap, filosofie en wetenschap zó uit te leggen dat iedereen het kan begrijpen
en er aan mee kan doen. Ik ben op dit moment bezig met de afronding van een Engelstalig essay:
Why biodiversity loss is not a disaster. In dit essay stel ik dat het onterecht is dat mensen doodsbang
zijn als het over biodiversiteit gaat. Van allerlei kanten wordt ons verteld dat het een ramp is als er
soorten uitsterven, en dat ons een toekomst wacht met een dorre, lege wereld. Maar is dat echt wel
zo? Worden feiten en waardeoordelen niet onterecht gemengd in dezediscussie? Als je net als ik erg
van de natuur houdt, is het niet fijn dat je onzin over die natuur krijgt voorgeschoteld in de media. In
dit essay bespreek ik daarom op filosofische wijze argumenten over de vermeende rampzaligheid van
biodiversiteitsverlies. Daarmee wil ik mensen aanzetten om zelf kritisch na te denken over wat er
hierover gecommuniceerd wordt. Omdat een essay maar een beperkt publiek van lezers bereikt, niet
erg interactief is, en dit geval ook nog eens Engelstalig, wil ik een Nederlandstalige "scroll site" laten
maken over de inhoud van het essay. Die wordt zowel als website als via een app beschikbaar gesteld.

shader

2019-08 Podcast De Bibliotheek Cast, aflevering Mediawijsheid

Plaats:
Land:
Haarlem
Nederland
Podcastaflevering over Mediawijsheid in de serie van De BibliotheekCast. Deze aflevering is in het kader van de Week van de Mediawijsheid. De podcast is landelijk inzetbaar aangezien de informatie voor de gehele Bibliotheeksector geschikt is. De BibliotheekCast wordt door ons uitgebreid gepromoot via onze website, provinciale en landelijke kanalen en via sociale media kanalen. In de aftiteling van deze aflevering wordt gecommuniceerd dat de aflevering mede mogelijk isgemaakt door de Stichting GO Fonds. In de
bijlage leest u meer over de opzet van de podcastaflevering.
Doelstelling: Meer bewustwording creëren en tips over mediagebruik en omgaan met informatie
met/van kinderen in groep 7 en 8. Veiligheid: hoe leer je kinderen veilig en om goed om te gaan met
internet, sociale media en hun online identiiteit. Hoemaak je kinderen weerbaar in de digitale wereld?
Hoe vind je een goede balans in mediagebruik.

shader

2019-07 Denkende dingen

Plaats:
Land:
Hilversum
Nederland
Er wordt aan een app gewerkt die mensen bewust maakt van de morele implicaties van
slimme apparaten. Een zeer creatief script dat nog wel flink moet worden uitgewerkt. Hiervoor komt geld
beschikbaar om een plan van aanpak te maken.
Fase 1: scenario
In de maanden juli en augustus wordt de eerste versie van het interactieve scenario uitgewerkt door hybride schrijver Niels ’t Hooft
Fase 2: validatie
In september en oktober werken ze in een 'vertical slice’ aan een eerste werkende versie waarin scenario, design, animatie en AR tot een testbaar prototype worden samengevoegd. Eind oktober en begin november zullen usertests worden uitgevoerd.
Fase 3: productie
Van november 2019 tot maart 2020 werken ze op basis van de bevindingen Denkende Dingen uit tot een eindproduct.

Onderweg worden er een aantal publieke events gekozen om Denkende Dingen in ontwikkeling met publiek te delen en te testen, variërend van de Dutch Media Week (5-13 oktober), de Dutch Design Week (19-27 oktober) tot de opening van het Groninger Forum in december 2019.
shader

2019-06 Mediascape van Beeld en Geluid

Plaats:
Land:
Hilversum
Nederland
Een project om genereuze applicaties te ontwikkelen voor het audiovisueel erfgoed. We stellen
5.000 euro beschikbaar om een projectplan te ontwikkelen waarin de design workshop van de genereuze applicatie en het vervolgtraject wordt uitgewerkt. er is geld beschikbaar voor de ontwikkeling van een proof‐of‐concept en test. Het project is ingediend door Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en kan bij succesvolle implementatie veel exposure genereren.
Naar verwachting is een projectplan medio juli 2019 gereed.


shader

2019-05 Historical Dutch‐Asiatic Shipping

Plaats:
Land:
Amsterdam
Nederland
Simulatie van het Nederlands‐Aziatische handelsnetwerk in de 18e eeuw. Op basis van documenten van VOC wordt het digitale erfgoed gevisualiseerd. Er wordt een bedrag beschikbaar gesteld om een
plan van aanpak te ontwikkelen waarin ook aandacht moet zijn voor de disseminatie van het eindproduct (denk aan de beoogde eindgebruiker, bijvoorbeeld een toezegging van het scheepsvaartmuseum om de simulatie te vertonen).
Kijk ook:
https://www.youtube.com/watch?v=pmWHF5bMwuI
HDAT van Erik van Zummeren: geplande start nog niet veranderd, in maart 2020.


shader

2019-04 Landelijk Weekend van de Wetenschap voor Bibliotheken

Plaats:
Land:
Amersfoort
Nederland
Korte omschrijving:
Bibliotheken landelijk met één gezicht profileren als partner op het gebied van Wetenschap, Techniek en Digitale Geletterdheid tijdens het Weekend van de Wetenschap
Doelstelling:
Met 3 partnerbibliotheken en Nemo Science Museum ontwikkelen we een landelijk programma zodat alle openbare bibliotheken makkelijk deel kunnen nemen aan Weekend van de Wetenschap (WvdW). Door train-de-trainer bijeenkomsten en zeer gemakkelijke handleidingen voor workshops kunnen zelfs bibliotheken zonder technisch personeel en zonder Fab- of Medialab deelnemen, zodat ook zij kunnen worden ze meegenomen in de landelijke PR. Door met één programma naar buiten te treden kunnen we extra media-aandacht krijgen vanuit WvdW. Daarbij hopen we op deze wijze zowel bezoekers als bibliothecarissen die de overgang van de klassieke bibliotheek naar de bibliotheek als wegwijzer en werkplaats lastig vinden, op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met deze nieuwe rollen van de bibliotheek. Heel Nederland moet weten dat De bibliotheek ook bijdraagt aan de Digitale Geletterdheid van onze jeugd.
Projectresultaat:
Een door Nemo Science museum en Weekend van de Wetenschap gesteund programma: Wetenschapsspeurtocht en minicomputer programmer workshop. Incl. gratis werkmateriaal, teach-the-teacher bijeenkomsten en concrete toolkit.


shader

2019-03 Congres "Sociale Verantwoordelijkheid van Kunstmatige Intelligentie"

Plaats:
Land:
Groningen
Nederland
De deelnemers worden aangespoord om kritisch na te denken over de problemen, oplossingen en heersende vooroordelen met betrekking tot het onderwerp. Ook zal er een debat zijn waar wordt bediscussieerd op welke wijze de internationale gemeenschap een bijdrage kan leveren aan de toekomst van kunstmatige intelligentie. Op deze manier hoopt men, samen met alle deelnemers, tot gezamenlijke vernieuwende inzichten te komen, om zo een bijdrage te leveren aan oplossingen voor sociale, juridische en politieke kwesties die zullen ontstaan door de opkomst van kunstmatige intelligentie.

shader

2019-02 Rampjaar 1672-1673: expositie en activiteiten

Plaats:
Land:
Utrecht
Nederland
Expositie en activiteiten m.b.t. Rampjaar 1672-1673 in Utrecht, o.a. leerproces met AI rondom 17e-eeuwse brieven
Projectresultaat: Expo, activiteiten en kennis omtrent HCR (handwritten character recognition)


shader

2019-01 KNVI congres 2019 : Smart Humanity

Plaats:
Land:
Amsterdam
Nederland
‘Shape your own future’
Smart Humanity is het jaarlijkse event van de KNVI.
Hier gaan leden en niet-leden met elkaar in gesprek, worden geïnformeerd en geïnspireerd aan de hand van verschillende thema’s binnen dit onderwerp.
5 Thema’s
Kennis-, inspiratie –en creatiesessies over:
De gelukkige burger; duurzame toegankelijkheid.
De wijze onderzoeker; data-isme?
De happy user; de gebruiker centraal –inclusiviteit.
De praktische mens; (operationele) hectiek & (professionele) ethiek.
De krachtige professional; blijvend competent.

shader

2018-07 Historisch Cafe on Tour

Plaats:
Land:
Haarlem
Nederland
Korte omschrijving:
Als Jonge Historicus van het Jaar én Jonge Archivaris van het Jaar (twee aparte titels) probeert Lise de drempel van een eerste ontmoeting met het archief voor niet-traditionele bezoekers te verlagen, en traditionele bezoekers te laten zien wat jonge onderzoekers en historici in hun mars hebben. Lise wil samen met de Stichting Jonge Historici Schrijven Geschiedenis twaalf keer een ‘Historisch Café’ organiseren (in iedere provincie één) in een archiefinstelling. De opzet van iedere bijeenkomst is simpel: twee jonge historische sprekers, een gesproken column over een archiefstuk, muziek en waar mogelijk een borrel. Lise heeft gekozen om het thema te laten bepalen aan de hand van een lokaal biertje als een knipoog naar haar bijbaan in een Amsterdams café.

Doelstelling:
Uit jaarlijks gebruikersonderzoek onder archieven blijkt dat de gemiddeldearchief bezoeker een gepensioneerde man is en ook het stereotyperend beeld van historicus wijkt daar niet veel van af. Dit kan anders. Het doel van dit project is om actief jonge historisch-geïnteresseerden informatie te verlenen over archieven en het publiek van het archief te verjongen. Het project is een succes als alle historische cafés een volle zaal trekken en jonge historischgeïnteresseerden na de cafés terugkeren naar het archief om zelf de collectie te ontdekken en onderzoek te komen doen.

Doelgroep:
Het project richt zich op jonge historici (HBO/BA en MA studenten en phd studenten) als beoogd publiek maar ook als spreker. Daarnaast richt dit project zich op iedereen die geïnteresseerd is in historische thema’s en/of archieven en erfgoed en/of het gekozen (bier-)thema van de bijeenkomst. Op deze wijze proberen wij enerzijds een jong publiek kennis te laten maken met het erfgoed van het archiefwezen, en anderzijds een gevarieerd publiek kennis te laten maken met jonge talentvolle sprekers. Door ons te verspreiden door het hele land richten wij ons op een regionaal doch breed publiek. Om dit te bereiken zorgen wij ervoor dat één van de lezingen een regionaal onderwerp behandeld, maar de tweede lezing of column de regio overstijgt.

Projectresultaat:
Naast de 900 fysieke bezoekers die wij verwachten te bereiken, worden bovendien circa 5000 mensen op de hoogte gesteld van de cafés via sociale media. Ook studieverenigingen hebben toegezegd het project onder de aandacht te brengen en mee te helpen. Om het project realistisch en haalbaar te maken limiteren wij het project tot twaalf provincies en het organiseren van twaalf cafés.
Dit betekent echter niet dat het een eenmalig concept hoeft te zijn. Door deze evenementen in samenwerkingen met verschillende partijen te organiseren, komt er een netwerk tot stand tussen onderwijsinstellingen, archieven, Jonge Historici/Jong KNHG, JONG archivarissen en jonge historici. Met dit netwerk kunnen met gemak soortgelijke evenementen gerealiseerd worden in de toekomst. Kortom, we hopen met dit project archieven laagdrempeliger te maken voor jongere onderzoekers en historisch geïnteresseerden, meer en beter contact tussen onderwijsinstellingen en archieven te bewerkstelligen en een bruikbaar concept te introduceren voor de toekomst (het historisch café), kijk ook op http://historisch-cafe.nl.

shader

2018-06 Byte Me!

Plaats:
Land:
Rotterdam
Nederland
Korte omschrijving:
Byte Me! is een project van WAT WE DOEN en Maas theater en dans waarmee we de gevolgen van het al te makkelijk omgaan met onze digitale privacy inleefbaar willen maken.

Doelstelling:
Maas theater en dans en WAT WE DOEN willen theater maken dat gaat over de wereld van nu en wat daarin ‘goed’ en bewust leven is. In die wereld is een groeiend online leven een gegeven. Onze telefoon is een apparaat geworden dat de hele dag (waardevolle) informatie over ons naar talloze bedrijven en instellingen stuurt. Goed nadenken over wat je wel en wat je niet privé wilt houden, voelt in deze wereld als een must, maar het blijft lastig om uit te leggen waarom precies. En omdat we de gevolgen van ons online gedrag niet kunnen overzien denken we vaak dat het wel los zal lopen. Toch blijkt ook uit allerlei onderzoek dat een gevoel van privacy noodzakelijk is voor een goed leven. We moeten een plek hebben waar we ongezien zijn. Daar kunnen we een versie van onszelf zijn die we we willen zijn. Dit is juist ook belangrijk voor kinderen en jongeren die nog volop in ontwikkeling zijn. Daarom daagt de voorstelling Byte Me! jongeren uit om zich te verhouden tot dit onderwerp.

Plaats uitvoering:
Maakproces vindt plaats in Rotterdam, bij coproducent Maas theater en dans.
Daarna tourt de voorstelling door Nederlandse scholen.

shader

2018-05 Pixel People

Plaats:
Land:
Eindhoven
Nederland
Infotainment programma in Strijp S te Eindhoven.

Met Pixel People ontwikkelen wij een ‘Experience’ waarin onzichtbare digitale informatiestromen zichtbaar en – waar mogelijk – tastbaar worden door ze te combineren met de fysieke vanzelfsprekendheden uit onze alledaagse wereld. Wij willen mensen bewust maken van gepaste en ongepaste, maar vooral onzichtbare informatiestromen en de mogelijke invloed hiervan op het individu en de maatschappij. Dit moet de doelgroep bewust maken en uiteindelijk actiever en vaardiger maken in het bewaken en op de juiste manier delen van hun identiteit – online en offline.

https://www.vogin.nl/fonds/ondersteunde-projecten/

Een samenwerking van Stichting GO-fonds en het VOGIN fonds.
 

shader

2018-04 KNVI congres 2018

Plaats:
Land:
Amsterdam
Nederland


shader

2018-03 integreren bibliotheek catalogus in nieuwe website

Plaats:
Land:
Amsterdam
Meer zichtbaarheid bronnen bibliotheek in context gebracht met de andere afdelingen van de boekmanstichting; De Cultuurindex en het tijdschrift Boekman. Informatie in context gebracht, breed en verrijkend. Geeft Boekmanstichting een helder beeld van de organisatie en waar die voor staat.

shader

2018-02 VOGIN Fonds

Plaats:
Land:
Utrecht
Nederland
Het GO - fonds maakt de uitvoering van geselecteerde projekten uit het VOGIN Fonds mogelijk.
shader

2018-01 Open up: regionaal erfgoed digitaal beschikbaar via Wikimedia

Plaats:
Land:
Gelderland
Nederland
Korte omschrijving:
Bevindingen binnen het pilotproject tonen aan dat Wikimedia een zeer geschikt platform is voor regionale erfgoedinstellingen om hun collecties meer zichtbaar te maken omdat het flexibel is en instellingen op veel verschillende manieren en op eigen tempo kunnen deelnemen. In dit vervolgproject willen we de kennis, leermiddelen en online content die voortkomen uit het pilotproject 'Een Wikipedian in Residence in Gelderland' testen bij een nieuwe groep erfgoedinstellingen, historische verenigingen en erfgoedkoepelorganisaties. We maken gebruik van het momentum dat nu gecreëerd is voor Wikimedia door de resultaten van het eerste project verder uit te zetten en te bestendigen. Hierdoor komt meer regionaal erfgoed via Wikimedia ter beschikking voor een internationaal publiek.
Doelstelling:
De doelen van dit project zijn uit te splitsten in drie subdoelen: we willen de eerder opgedane kennis over Wikimedia verder verspreiden en bestendigen bij de erfgoedinstellingen, we willen het aantal instellingen dat collecties deelt via Wikimedia vergroten en we willen de regionale online content op Wikimedia vermeerderen en verbeteren. We gaan dit doen door het opzetten van een centraal toegankelijk kennisplatform, een online leermethode voor erfgoedinstellingen en het organiseren van workshops en trainingen. Hierdoor krijgen meer kleine en/of regionale erfgoedinstellingen, al dan niet via een koepelorganisatie, het gereedschap in handen om hun collecties via Wikimedia te delen en zo de zichtbaarheid ervan te vergroten. Als gevolg hiervan wordt het Gelderse erfgoed via Wikimedia nationaal- en internationaal beter zichtbaar. Door het vertalen van content krijgt het regionale erfgoed de kans om internationaal toegankelijk te zijn.
Projectresultaat:
De verwachte resultaten zijn opgedeeld aan de hand van de drie hoofdlijnen waarop het project zich richt: het bestendigen en verspreiden van opgedane kennis, het vergroten van het aantal instellingen dat collecties deelt via Wikimedia en het verbeteren en vermeerderen van de regionale online content op Wikimedia.
Looptijd project: februari 2018-februari 2019
Plaats uitvoering: Gelderland, meerdere erfgoedinstellingen (o.a. gemeentearchief Ede, erfgoedcentrum Rozet)

shader

2017-04 KNVI congres 2017

Plaats:
Land:
Nieuwegein
De Stichting GO Fonds verbindt zijn naam aan de plenaire slotsessie met Rik Maes en aan track 14 (Leren voor onvoorziene toekomsten).
shader

2017-03 Maagdenhuis2015.org

Plaats:
Land:
Amsterdam
Nederland
Doelstelling: Het produceren van een online archief op basis van de stadsarchief collectie die op een moderne manier de materialen van de maagdenhuisbezetting van 2015 ontsluit.
Projectresultaat: Een volledige toegankelijk online archief waarin gebruikers de materialen die de maagdenhuisbeztting produceerde op een aantrekkelijke manier kunnen raadplegen.
Looptijd project: November 2017 Januari 2018
Plaats uitvoering: Amsterdam

shader

2017-02 Bellingcat

Plaats:
Land:
London
United Kingdom
The home of online investigations.

We use open source information to break critical global stories. Let's fight for truth in a world of "alternative facts" and fake news.
Created by Eliot Higgins

Bellingcat brand sponsor level 1

shader

2017-01 Projecten met VOGIN

Plaats:
Land:
Utrecht
Nederland
Kunnen er instrumenten worden ontwikkeld waarmee relevante technologieën kunnen worden gesignaleerd? Kunnen we hulpmiddelen aanbieden zodat de samenleving beter inzicht krijgt in beschikbare informatie?
Een eerste fase dient om de haalbaarheid van deze voorstellen te onderzoeken (business case). Deze fase zal medegefinancierd worden door Vogin. Vervolgens is er een toets moment. De criteria zullen nader worden ontwikkeld.
shader

2016-09 Stichting OAPEN

Plaats:
Land:
Den Haag
Nederland
De stichting OAPEN richt zich op het internationaal ondersteunen en faciliteren van open access voor wetenschappelijke boeken. Het doel van het te subsidiëren project is om de dienstverlening van OAPEN op het gebied van open access voor wetenschappelijke boeken uit te breiden naar een nieuwe doelgroep: de universiteiten, meer specifiek de universiteitsbibliotheken (en in het verlengde hiervan de nationale bibliotheken).
Besloten is een onderdeel van het projekt (fase 1.2.1 : specificatie van de diensten) te sponsoren.
shader

2016-08 KNVI congres 2016

Plaats:
Land:
Utrecht
 KNVI congres 2016

De Stichting GO Fonds sponsort de Young Professionals Track.


shader

2016-07 Learning to read in a Digital Environment

Plaats:
Land:
Amsterdam
Nederland en Duitsland
Korte omschrijving:
Engels redigeren tekstboek & subject index
Doelstelling:
Het doel van dit project is om een tekstboek te produceren over het
optimaliseren van de verwerking van tekstuele informatie, met name ten behoeve van
het leren door kinderen en adolescenten. Er is een uitgever (Benjamins). De 
bijdrage is bedoeld voor het redigeren van het Engelse taalgebruik en het opstellen van
een subject index voor de hoofdstukken.
Projectresultaat:
Optimaliseren van de verwerking van tekstuele informatie, met name
ten behoeve van het leren door kinderen en adolescenten
Looptijd project:
Verwachte looptijd: september, 2016 - februari, 2017
Plaats uitvoering:
Er is contact met aantal potentiele editors in Nederland en
Duitsland
shader

2016-06 Project IXQ VOGIN

Plaats:
Land:
Utrecht
Uitwerken en zichtbaar maken van de gidsfunctie voor kenniswerkers en scholieren.
 
Doelstelling: Een gids zijn bij de professionalisering van kennis en kunde van kenniswerkers,   informatieprofessionals en scholieren (VO).
 
Projectresultaat: een vindbaar overzicht van opleidingen voor scholieren (VO) en een vindbaar overzicht van opleidingen die leiden tot vergroting van de professionaliteit van informatiegerelateerde werkzaamheden van de kenniswerker.

Gestart wordt nu met een portal voor de scholieren, die naar verwachting rond maart moet staan en volgens een Wikipedia achtige structuur moet gaan functioneren. Daarna willen we een dergelijke portal opzetten voor de kenniswerker (zoals een beleidsmedewerker, consultant, analist) die op zoek is naar aanvullende kennis om efficiënter met informatietaken om te kunnen gaan die in zijn dagelijkse werk zitten. Daarna een portal voor de informatieprofessional zelf. In deze volgorde.
We kiezen ook bewust voor 3 verschillende omgevingen. Omdat daar in en op verschillende taalniveaus wordt gecommuniceerd, een andere taal, ander bereik, ander perspectief.

shader

2016-05 Kenniscentrum Wiesje

Plaats:
Land:
Paramaribo
Suriname
Het doel van het kenniscentrum is de bewustwording en kennis over dementie in Suriname te vegroten. Veel mensen denken dat dementia een normaal gevolg is van veroudering en zijn er zich niet van bewust dat het een hersenziekte is. Ook is er inmiddels veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de beste manieren van omgaan met dementie, zowel in de thuissituatie als in instellingen.
Het overdragen van deze kennis aan ouderen in het algemeen, mensen met dementia en hun familie (mantelzorgers) en professionele verzorgenden is het belangrijkste doel van het kenniscentrum.
Daarnaast bevat het een bibliotheek met boeken en brochures en andere materialen.
shader

2016-04 Een leven lang leren door certificeren

Plaats:
Land:
Alkmaar
KEI-ip certificering is van mening dat voor nieuwe generaties informatieprofessionals certificering dé aangewezen manier zal zijn om aan te tonen over welke (toegevoegde) vakkennis zij beschikken en hoe actueel die is. De reguliere IM en IDM opleidingen op MBO en HBO niveau zijn nagenoeg verdwenen. Toch is “een leven lang leren” voor iedere beroepsgroep van levensbelang, zo ook voor de onze. Daarom gaan wij in 2016 een nauwe samenwerking aan met de private opleiders die zich nog wel duidelijk richten op de beroepsgroep van de informatieprofessional. Daarnaast zijn we ook in gesprek met een aantal vernieuwende HBO opleidingen. Gezamenlijk met hen richten wij één online-tool in voor Persoonlijke Educatie waarmee informatieprofessionals alle mogelijke opleidingsmogelijkheden op ons brede vakgebied overzichtelijk gepresenteerd krijgen. Hierin wordt ook het persoonlijk portfolio van kandidaten opgeslagen om hun aanvraag voor het KEI-ip certificaat te onderbouwen. Beoogd certificeringspartner Hobéon zal, op voordracht van de certificeringscommissie van KEI-ip, de certificaten uitreiken aan de kandidaten die daarmee aantonen dat zij hun vakkennis up-to-date houden.

shader

2016-03 Wikipedian in Residence

Plaats:
Land:
Gelderland
Het doel van dit project is een aantal kleine GLAM-instellingen uit Gelderland hun content te laten delen via één of meerdere Wikimedia-projecten en hen de kennis en middelen aan te reiken om dit op langere termijn zelfstandig te doen. Daaronder zijn in ieder geval een Gelderse archiefinstelling en een bibliotheek. Om dit doel te bereiken wordt een zogenaamde Wikipedian-in-Residence (WiR) aangesteld die gedurende 8 maanden steeds bij een andere deelnemende instelling resideert met als doel de medewerkers de kennis te geven zelfstandig met open data en Wikimedia te werken.

shader

2016-02 Sponsoring masteropleiding

Plaats:
Land:
Utrecht
Het bestuur heeft gemeend het initiatief van de KNVI tot het opzetten en ondersteunen van een masteropleiding Informatieprofessional in de Bibliotheek te moeten ondersteunen.
shader

2016-01 Sponsoring KNVI

Plaats:
Land:
Utrecht
Het stichtingsbestuur heeft al eerder gesproken over een mogelijke structurele subsidie aan de KNVI over meerdere jaren. Na enige discussie besluit het bestuur in principe (met ingang van 2016) gedurende drie jaar een structurele subsidie aan de KNVI toe te kennen.
shader

2015-04 FabLab documentaire

Plaats:
Land:
Leeuwarden
Nederland
Subsidie voor Bibliotheekservice Fryslân, het betreft de financiële ondersteuning van het vervolg van De Bibliotheek MAAKT het onzichtbare tastbaar in de vorm van een documentaire. Het resultaat zal een film van 30 minuten zijn waarin ervaringsdeskundigen op het terrein van bibliotheekvernieuwing en de makersbeweging aan het woord komen. In de documentaire zal extra nadruk worden gelegd op het informatie-aspect van BibliotheekFabLabs. Het verzamelen en ontsluiten van informatie is namelijk de gedeelde basis van Bibliotheken en de makersbeweging. Deze overeenkomst van waarden blijkt uit het groeiende aantal FabLabinitiatieven in internationale, maar zeker ook Nederlandse bibliotheken.
shader

2015-03 Jubileumnummer IP

Plaats:
Land:

Nederland
 Subsidie voor het uitbrengen van een Trend & Jubileumnummer Informatie Professional.
shader

2015-02 De Staat van Cultuur (Boekmanstichting)

Plaats:
Land:

 Het eerste doel met behulp van de bijdragen van de informatieprofessionals is:
Data verzamelen, ontsluiten, interpreteren én visueel presenteren voor de conferentie ‘Kaalslag of Cultuuromslag’ dat medio juni 2015 plaatsvindt.
Een belangrijk aspect van de conferentie is de presentatie van de tussentijdse geüpdatet versie van de Cultuurindex Nederland.
Via de Cultuurindex Nederland zal input worden geleverd aan de discussie. Bijvoorbeeld: hoeveel cultuurinstellingen hebben de grote ingreep in de bestaande culturele infrastructuur niet overleefd? Om welke type instellingen gaat het dan? Daarnaast is het de vraag wat de cijfers uit de Cultuurindex zeggen over de beschikbare overheidssubsidies en private financiële bijdragen, over de inkomensposities van kunstenaars, over de podiumkunstenproducties, over ondernemerschap, over de archieferfenissen (TIN, Omroeparchief), over werkgelegenheid (zie ook de creatieve industrie, als een van de topsectoren van de overheid) over publieksvraag en cultuuraanbod ( bijvoorbeeld van bibliotheken), ook in de regio?

Het tweede belangrijk doel die met behulp van de informatieprofessionals bereikt dient te worden, is het meewerken aan een volledig geüpdatet versie van de Cultuurindex Nederland (bestaande uit 80 indicatoren, 5 sectoren en 4 pijlers). De oplevering vindt in december 2015 plaats. Aan de informatieprofessionals wordt gevaagd mee te helpen alle data te verzamelen, te controleren, te ontsluiten en te interpreteren. Gekoppeld aan de oplevering van de index verschijnt het tijdschrift Boekman #105 De Staat van Cultuur II.

shader

2015-01 Onderzoeksvoorstel VOGIN.

Plaats:
Land:

 De paradox van het steeds belangrijker worden van (het) informatie (-vak) en de steeds mindere behoefte aan informatieprofessionals verdient serieuze aandacht.
shader

2014-07 IASL 2015

Plaats:
Land:
Maastricht
 Een jaarlijks (in 2015 van 28 juni tot 2 juli in Maastricht) congres voor bibliotheek en onderwijs. Voldoende innovatieve aspecten aanwezig. De organisatie heeft voorgesteld het thema Professional Development te koppelen aan de subsidie van het GO Fonds.
Korte omschrijving: de International Association of School Librarianship is een non-profit vereniging die jaarlijks een internationale conferentie organiseert. In 2015 vindt de conferentie plaats in Nederland. Dit is een unieke gebeurtenis. Professioneel onderwijsbibliotheekwerk is in Nederland onvoldoende ontwikkeld: er zijn geen opleidingen en scholen zijn niet verplicht een bibliotheek te ontwikkelen en te beheren. De conferentie richt zich op het delen van kennis en vaardigheden met als doel het ontwikkelen en verstevigen van het onderwijsbibliotheekwerk lokaal, nationaal en internationaal.
Doelstelling: Deskundigheidsbevordering onderwijsbibliothecarissen, versteviging onderwijsbibliotheekwerk in Nederland en daarbuiten, delen van kennis en ervaring, delen van internationaal onderzoek, netwerken
Projectresultaat: Bibliotheken in alle onderwijsvormen geleid door professionele onderwijsbibliothecarissen
Looptijd project: conferentie duurt 5 dagen; voorbereiding, incl. PR-campagne 10 maanden
Plaats uitvoering: Maastricht, MECC 28 juni - 3 juli 2015

shader

2014-06 Promotieonderzoek Jos van Helvoort

Plaats:
Land:

Onderdeel van promotie onderzoek.
Korte omschrijving: Vaststellen van de betrouwbaarheid en validiteit van de reeds ontwikkelde Scoringsrubriek voor Informatievaardigheden
Doelstelling: (Leveren van een bijdrage aan de) Ontwikkeling van de informatievaardigheden van studenten in het hoger onderwijs
Projectresultaat: Een instrument voor het beoordelen van informatievaardigheden in het hoger onderwijs dat heeft bewezen dat het werkt.
Looptijd project: november 2014-februari 2015
Plaats uitvoering: Universiteit van Amsterdam

Het onderzoek is uitgevoerd van 15 december tot 1 maart. Resultaten zijn inmiddels binnen en de eerste analyse ziet er hoopvol uit. Meer kan hierover nog niet worden gezegd omdat de resultaten ook nog niet met de volledige begeleidingscommissie zijn besproken.

shader

2014-05 DIME

Plaats:
Land:

 Het benodigde bedrag is via crowdfunding mede dankzij GO Fonds behaald. Op dit moment wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een bèta systeem.
Studenten van de opleiding Media Informatie en Communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam zijn bezig met een start-up van een fairtrade databroker. Dit bedrijf heet dime-data is me. Wij willen een eerlijke markt voor persoonsgegevens creëren, waar zowel de particulier als het bedrijfsleven profijt bij hebben. Niet alleen is ons ontzettend innovatief doordat wij de particulier daadwerkelijk geld betalen voor hun gegevens maar ook nog eens privacy-verantwoord, en een baanbrekend idee voor de Nederlandse informatieprofessionals.

shader

2014-04 KEI (CILIP)

Plaats:
Land:

 2014 - 04 KEI (CILIP) subsidie aanvraag betreft een vertaling uit het Engels van CILIP’s zelf evaluatie tool “Professional Knowledge and skills base”.
Vertaling uit het Engels is zeer wenselijk. Natuurlijk zijn de meeste vakgenoten de Engelse taal machtig, maar Engelse vaktermen zijn niet algemeen bekend. Wij willen dat het zelfevaluatie hulpmiddel dat de vertaling van de CILIP Professional Knowledge and Skills Base ( PKSB) gaat worden geen enkele twijfel oproept bij degenen die hem gaan invullen (de vakgenoten die zich willen laten certificeren). Daarom vinden wij het belangrijk dat er een Nederlandstalige versie van komt. Voorts zou het ook onlogisch zijn om een ingevuld PKSB portfolio van kandidaten te krijgen met Engelse omschrijvingen van de kennisgebieden waarbij de kandidaten hun Nederlandstalige persoonlijke toelichtingen schrijven. Wij willen ook voorkomen dat de assessoren straks bij de evaluatiegesprekken met kandidaten meningsverschillen krijgen over "wat er nu eigenlijk staat". Daarnaast is het zo dat wij een echt Nederlandse certificeringsregeling opzetten, weliswaar gebaseerd op het voorbeeld van CILIP, maar toegespitst op ons eigen land en Vlaanderen.
Het draagvlak van KEI is groot. De initiatiefgroep bestaande uit ondergetekende, Kees de Bondt, Frank Hendriks en Jolieke Schroot is al zo'n zes jaar bezig om draagvlak te creëren voor de KEI-ip certificeringsregeling. Stakeholders zijn: CILIP, KNVI en NVBA. Via het vakblad IP en de NEDbib lijst wordt geregeld gecommuniceerd over de voortgang van ons initiatief. Op het KNVI jaarcongres en op het KBenP Event zijn altijd veel belangstellenden bij de KEI-ip activiteiten te vinden.

shader

2014-03 KNVI Project “Blijf in Beweging”

Plaats:
Land:

 Korte omschrijving: Financiële ondersteuning van ontplooiingswensen bij de IP-er, die zonder bijdrage niet gerealiseerd kunnen worden.
Doelstelling: Stimuleren dat de IP-er zijn talenten continue blijft ontwikkelen, om zo de innovatiekracht in de branche te (her)ontdekken
Projectresultaat: Toenemende innovatie in de beroepsgroep, die ook met anderen gedeeld wordt
Looptijd project: afhankelijk van ingediende wensen

Winnares heeft Plan van aanpak ingediend dat nu wordt uitgevoerd. Looptijd tot juni 2015.
Er wordt door KNVI gewerkt aan een bredere bekendheid van dit project.

shader

2014-02 KNVI

Plaats:
Land:

 Besloten is een structurele bijdrage gedurende een aantal jaren aan de KNVI toe te kennen. Over de vorm, inhoud en eventuele tegenprestatie van de KNVI wordt overleg gepleegd met de KNVI.
shader

2014-01 Prissma studiereis

Plaats:
Land:
New York
Verenigde Staten
 Prissma studiereis New York de door GO Fonds gesponsorde onderdelen (Coaching van de deelnemers en Diner) waren eclatant succes. Terugkoppeling via een “Glossy” van de reis volgt.
Een belangrijk en bepalend onderdeel van onze studiereis is de betrokkenheid van een coach. Deze coach (Rokus Lopik) zal gedurende de hele reis met ons meelopen en de deelnemers coachen tijdens de studiereis. De studiereis heeft als thema 'The Next Step'. We hebben bedrijfsbezoeken gepland en ontmoeten mensen die ons inspireren en stimuleren om als informatie professional buiten de gebaande wegen te treden, om ons werk spannend te houden en op zoek te gaan naar persoonlijke werkgerelateerde uitdagingen. Dit alles wordt begeleidt door de coach.

shader

2013-02 Sponsoring Talent Plaza

Plaats:
Land:
KNVI jaarcongres
 Talent Plaza, een plein waar men zich breed kan oriënteren op het ontwikkelen van zijn of haar talenten.
shader

2013-01 Prissma Pitch

Plaats:
Land:

 Stichting GO-fonds neemt deel aan de Prissma Pitch, hier gaan Prissma en StGO op zoek naar het beste innovatieve idee voor de media- en informatiewereld. Voor de Pitch dit jaar zijn 20 ideeën ontvangen, waaruit twee winaars zijn geselecteerd: de winnaar van de hoofdprijs (door een vakjury) en een publieksprijs. De oproep voor ideeën is – naast de nieuwsbrief voor de ca. 500 Prissma leden - verspreid radio en via sociale media, zoals Linkedin (groepen), Facebook en Twitter.
shader

2012-03 Innoveren in de informatiesector

Plaats:
Land:
Voorthuizen
Nederland
Project 2012-03.
Erwin la Roi en Daphne Depassé

Vanuit de liefde voor het vak is het onze grote ambitie om ervoor te zorgen dat het vakgebied zich blijft ontwikkelen en wordt gezien als belangrijk, zo niet noodzakelijk, voor organisaties. Om dit te bereiken zullen we onszelf steeds weer opnieuw moeten heruitvinden en ons blijven aanpassen aan alle snelle veranderingen in de wereld. En daarvoor is innovatie nodig. In de opleidingen wordt hier echter niet/nauwelijks aandacht aan besteed. We leren niet hoe we kunnen innoveren, laat staan ondernemend gedrag vertonen. Vandaar deze projectaanvraag. Daphne heeft voor haar meesterproef bij de Executive Master of Information Management (Universiteit van Amsterdam) onderzoek gedaan naar leerervaringen om deze innovatie vorm te geven. De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden gebruikt voor het ontwikkelen van het programma, waardoor er binnen een korte tijd een gedegen en goed doordacht programma kan worden gerealiseerd. Een programma om te leren innoveren. Met als doel: stimulatie van innovatie in de informatiesector.


shader

2012-02 NVB congres

Plaats:
Land:
Utrecht
Nederland
Project 2012-02. 
NVB congres.
Het bestuur heeft besloten het jubileum congres van de NVB te sponsoren voor een bedrag van € 7000.
shader

2012-01 Bobcatsss2012 conference

Plaats:
Land:
Amsterdam
Nederland
Project 2012-01.
Bobcatsss 2012 Conference.
Het fondslogo wordt opgenomen op de website en in het programmaboekje, de folder wordt bijgesloten in de congrestas en op de displaytafel neergelegd .
Hiervoor stelt het bestuur een bedrag van € 2500 aan de congresorganisatie (NVB) beschikbaar.

BOBCATSSS is an annual conference series that is traditionally organised by students from European universities. At its 20th anniversary in January 2012, BOBCATSSS will be organised by students from three universities of applied sciences, namely Hogeschool van Amsterdam (NL), Hanze University of Applied Sciences Groningen (NL), and Stuttgart Media University (GER).


shader

2011-02 NVB congres

Plaats:
Land:
Ede
Nederland
Project 2011-02.
NVB congres.
Het bestuur besluit  een folder (Nederlands en Engels) te laten insteken in het programmaboek van het congres. Hiervoor stelt het bestuur een bedrag van € 1000 aan de congresorganisatie (NVB) beschikbaar.
shader

2011-01 Nepal Conference

Plaats:
Land:
Kathmandu
Nepal
Project 2011-01.
Nepal Conference : 
Improving research communication: Understanding and integrating the latest information sharing and collaboration tools.

The Nepal Conference will be organised by two global and one regional institute. The global institutes are the Nordic Institute of Asian Studies (NIAS) in Denmark and the International Institute of Social Studies of the Erasmus University (ISS) in the Netherlands. These two institutes have a long track-record of extensive collaborations on issues regarding information management in the field of development aid. In addition to this collaboration, we are partnering with the International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) as regional partner.

This collaboration is important for the success of the Nepal Conference, because through this collaboration it tries to target an audience of people working in:
a. research institutes,
b. universities and
c. non-profit organisations.

Het bestuur van de Stichting GO Fonds besluit een bedrag van maximaal € 10.000 ter beschikking te stellen om deze conferentie mogelijk te maken.
shader

2010-02 Certificering Patent Information Analysts

Plaats:
Land:
Weesp
Nederland
Project 2010-02.
Werkgemeenschap Octrooi-informatie Nederland.
Internationale contacten tussen de WON ( Werkgemeenschap Octrooi-informatie Nederland) en zusterverenigingen binnen Europa hebben aangetoond dat er grote behoefte is aan internationale certificering en examinering van Patent Information Analysts.
Hierbij wordt gedacht aan een examinering op hoger nivo, gericht op de Patent Information Analyst die zelfstandig alle aspecten van het vak kan uitvoeren. Het is de intentie dat kandidaten na het slagen voor een centraal examen, een certificaat ontvangen.
De CEPIUG (European Confederation of Patent Information User Groups) en de PDG (Patent Documentation Group) hebben hierbij met behulp van de nationale ‘user groups’ de handen ineen geslagen om dit idee te realiseren. De WON speelt, mede vanwege de ervaring met de basis opleiding, een belangrijke rol in dit initiatief.
Inmiddels is er een raamwerk-overeenkomst tussen de CEPIUG en de PDG, en een overzicht met de vereisten waaraan een gecertificeerd Patent Information Analyst zou moeten voldoen.
Het bestuur van de Stichting GO Fonds besluit een bedrag van maximaal € 25.000 ter beschikking te stellen.

shader

2010-01 Ontwikkeling Nieuwe Opleidingen

Plaats:
Land:
Voorburg
Nederland
Project 2010-01.
GO - opleidingen.
GO - opleidingen, onderdeel van KB&P, heeft een subsidie aanvraag ingediend voor de ontwikkeling van nieuwe, aanvullende opleidingen.
Hiervoor is door het bestuur van de Stichting GO Fonds een bedrag van maximaal € 40.000 ter beschikking gesteld.


strict xHTML & CSS